Véneki templom

Vének – Nepomuki Szent János Lelkészség

A Pannonhalmi Területi Főapátsághoz tartozó lelkészség, a győrszentiváni plébánia lelkészsége. Ellátását évek óta a győri bencések oldják meg.

Első említése 1093-ból való, mint a pannonhalmi apátság halászfaluja.

Véneket, mint a Pannonhalmi Főapátság birtokát 1213-ban II. András király erősíti meg, Szent László király adományaként. 1225-ben szintén a Főapátság birtokai közt említik, mint halászfalut.

Egy 1263-ban kelt oklevél név szerint említ meg néhány halászt. Így ismerhetjük meg többek közt: Poch, Gaalt, Ibus, Ekeshe, Jacob és Vitalus… halászokat.

Az oklevél megemlíti a feladataikat is:

„Az apát hajóján és költségén Szigetfőig kell hajózniok; itt hajós szolgálatot kell ellátniok; hazatérőben az apát ad lovat a hajóvontatásra; megfelelő időben kötelesek vizára halászni a monostor fonalából általuk szőtt hálóval, tartoznak naponként 40 szerzetes tányérjára halat adni, tányéronként két jó halat számítva; ellátják az apátot; szabad tized mellett Sz. Mártonra tinót, sört és búzát adnak a monostornak.”

A török háborúk alatt a település szinte nyomtalanul elpusztult, 1529 és 1711 között többször elpusztult és újjáépült.

A főapátok, ha Vénekre látogattak, egy megrongált parasztházban laktak. Ezt Magger Placid főapát 1649-ben lebontatta és helyére lakóépületet és istállókat építtetett, majorsággal együtt.

A községnek a 17. század derekán volt már harangja, az viszont nem bizonyos, hogy egyszerű fa haranglábon, vagy templomtoronyban volt elhelyezve.

1737.szeptember 7-én Paumgartner János ezt írja Saighó Benedek főapátnak: „Az Véneky Templomnak épülette végett tettem dispozitiott, hogy mentül mihamarabb építtettessék.”

Ebből a beszámolóból következtethetünk arra, hogy a mai templom elődjének építése 1737/38-ban kezdődött meg.

A régi templomról ezeket olvashatjuk a 19. század közepén:

„A kisded templom oltárát Nepomuki Szent János képe díszíti. A gyakori áradások következtében évről évre megújuló javításokat igényel. Felszerelése kezdetleges, mert a vizenyős talaj okozta penészedés veszélye csakis a legszükségesebb beszerzést javasolja.”

Az említett gyakori áradások és régi templom kicsi mérete indokolta azt, hogy a 20. század elején egy nagyobb, „dombon” álló templom épüljön véneken.

A templom sekrestyéjében őrzött, építéskor megörökített fotó hátulján a következőket olvashatjuk az alapkő letételétől egészen a benedikálásig:

„V.B.T. (Valóságos Belső Titkos) Tanácsos Ő Exja (Excellenciája)

Dr. Fehér Ipoly pannonhalmi Főapát Úr Ő Exja (Excellenciája) építtette, mint patronus, 1906-ik évben.

Benedikálta Mórocz Emilián, főapátsági esperes. Főapát úr betegen feküdt Budapesten.

A fényképet – az elemiiskola felöl – Hőgyészi Armand, Komáromi gymn. (gimnáziumi) tanár készítette. (1907. jun.12. fényképezte le.)

A templom alapkövét 1906. máj. 20-án áldotta meg Mórocz Emilián főapátsági esperes.

A templom összes építési és felszerelési Költsége Körülbelül 31.000K (Korona)

Ezen fénykép a véneki r. Kath. templom tulajdona.”

Felhasznált irodalom: A Duna ölelésében, 2019.

E kis településnek lelkes hívő közössége van, öröm köztük a lelkipásztori szolgálat és hálásak vagyunk a mindig kedves és barátságos fogadtatásért.

Az elmúlt években megújult a templom oltára a hívek adományaiból, új kovácsoltvas rács került az előtérbe Dr. Veres András püspök úr adományaként, a toronysisak és homlokzat Magyarország Kormánya jóvoltából újulhatott meg és ehhez méltó díszkivilágítást adományozott a Vill-Kor Kft. tulajdonosa, a Gasztonyi család.

Köszönjük a Pannonhalmi Főapátságnak, Dr. Várszegi Asztrik nyugalmazott és Hortobágyi Cirill jelenlegi főapát úrnak, hogy ránk bízták e kis közösség szolgálatát és támogatnak bennünket lelkipásztori szolgálatunkban!

Szentmise csak vasárnapokon van, délelőtt 9 órakor.

Egyéb ünnepek miserendjét itt a honlapon jelezzük!

Bármilyen templomot érintő ügyben a következő címen érdeklődjön: titkarsag@bencesgyor.hu

1907.június 12-én készült fotó a templomról.
A templom építtetője Dr. Fehér Ipoly pannonhalmi főapát (1842-1909)

Urnafal építése a véneki római katolikus temetőben
Kedvezményezett neve: Véneki Római Katolikus Egyházközség
Elnyert támogatás összege: 4 284 195 Ft
Elnyert támogatás éve: 2021
Projekt leírása: A véneki római katolikus temető korábban nem rendelkezett urnatemetkezési szolgáltatással, ezért a projekt keretében kivitelezésre került három, egyenként hat urnahellyel rendelkező urnafal.
A temető bejáratától jobbra sorban elhelyezett urnafalak dobozonként kettő kisebb urna fogadására alkalmasak. A temetőben található ravatalozó körül a korábbi rossz állapotú térkőburkolat cseréjére is sor került, valamint az urnafalak környezete is térkőburkolattal lett ellátva. A projekt a Magyar Falu Program keretében valósult meg.

Templom tető- és toronyfelújítás

Kedvezményezett neve: Véneki Római Katolikus Egyházközség
Támogatott tevékenység célja: Véneki Nepomuki Szent János templom tető- és toronyfelújítása
Projekt azonosítószáma: EGYH-EOR-19-0906
Támogatás összege: 10.000.000 Ft

Homlokzat felújítás

Támogató neve: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Kedvezményezett neve: Véneki Római Katolikus Egyházközség
Támogatott tevékenység célja: Véneki Nepomuki Szent János templom
homlokzatának javítása
Projekt azonosítószáma: EEÖR-KP-1-2021/1-000924.
Támogatás összege: 15.000.000 Ft

Miserend

Hétköznap

6:45 Laudes (reggeli ima) és konventmise
18:35 Vesperás (esti ima)

Szombat

6:45 Laudes (reggeli ima) és konventmise
18:30 Vesperás (esti ima)
19:00 Előesti szentmise

Vasárnap

7:30 Laudes (reggeli ima)
8:00 Konventmise
9:30 Szentmise
18:30 Vesperás (esti ima)
19:00 Szentmise

Kiemelt projektek:

Templomfelújítás és gyűjtemények

"Hozzád kiáltok, mert meghallgatsz, Uram, hajtsd füled hozzám, hallgasd meg szavam!
Csodálatos irgalmadat mutasd meg nékem, mert megmented mindazt, aki jobbodhoz menekül.
16. (17.) zsoltár, 6–7"