Véneki templom

Vének – Nepomuki Szent János Lelkészség

A Pannonhalmi Területi Főapátsághoz tartozó lelkészség, a győrszentiváni plébánia lelkészsége. Ellátását évek óta a győri bencések oldják meg.

Első említése 1093-ból való, mint a pannonhalmi apátság halászfaluja.

Véneket, mint a Pannonhalmi Főapátság birtokát 1213-ban II. András király erősíti meg, Szent László király adományaként. 1225-ben szintén a Főapátság birtokai közt említik, mint halászfalut.

Egy 1263-ban kelt oklevél név szerint említ meg néhány halászt. Így ismerhetjük meg többek közt: Poch, Gaalt, Ibus, Ekeshe, Jacob és Vitalus… halászokat.

Az oklevél megemlíti a feladataikat is:

„Az apát hajóján és költségén Szigetfőig kell hajózniok; itt hajós szolgálatot kell ellátniok; hazatérőben az apát ad lovat a hajóvontatásra; megfelelő időben kötelesek vizára halászni a monostor fonalából általuk szőtt hálóval, tartoznak naponként 40 szerzetes tányérjára halat adni, tányéronként két jó halat számítva; ellátják az apátot; szabad tized mellett Sz. Mártonra tinót, sört és búzát adnak a monostornak.”

A török háborúk alatt a település szinte nyomtalanul elpusztult, 1529 és 1711 között többször elpusztult és újjáépült.

A főapátok, ha Vénekre látogattak, egy megrongált parasztházban laktak. Ezt Magger Placid főapát 1649-ben lebontatta és helyére lakóépületet és istállókat építtetett, majorsággal együtt.

A községnek a 17. század derekán volt már harangja, az viszont nem bizonyos, hogy egyszerű fa haranglábon, vagy templomtoronyban volt elhelyezve.

1737.szeptember 7-én Paumgartner János ezt írja Saighó Benedek főapátnak: „Az Véneky Templomnak épülette végett tettem dispozitiott, hogy mentül mihamarabb építtettessék.”

Ebből a beszámolóból következtethetünk arra, hogy a mai templom elődjének építése 1737/38-ban kezdődött meg.

A régi templomról ezeket olvashatjuk a 19. század közepén:

„A kisded templom oltárát Nepomuki Szent János képe díszíti. A gyakori áradások következtében évről évre megújuló javításokat igényel. Felszerelése kezdetleges, mert a vizenyős talaj okozta penészedés veszélye csakis a legszükségesebb beszerzést javasolja.”

Az említett gyakori áradások és régi templom kicsi mérete indokolta azt, hogy a 20. század elején egy nagyobb, „dombon” álló templom épüljön véneken.

A templom sekrestyéjében őrzött, építéskor megörökített fotó hátulján a következőket olvashatjuk az alapkő letételétől egészen a benedikálásig:

„V.B.T. (Valóságos Belső Titkos) Tanácsos Ő Exja (Excellenciája)

Dr. Fehér Ipoly pannonhalmi Főapát Úr Ő Exja (Excellenciája) építtette, mint patronus, 1906-ik évben.

Benedikálta Mórocz Emilián, főapátsági esperes. Főapát úr betegen feküdt Budapesten.

A fényképet – az elemiiskola felöl – Hőgyészi Armand, Komáromi gymn. (gimnáziumi) tanár készítette. (1907. jun.12. fényképezte le.)

A templom alapkövét 1906. máj. 20-án áldotta meg Mórocz Emilián főapátsági esperes.

A templom összes építési és felszerelési Költsége Körülbelül 31.000K (Korona)

Ezen fénykép a véneki r. Kath. templom tulajdona.”

Felhasznált irodalom: A Duna ölelésében, 2019.

E kis településnek lelkes hívő közössége van, öröm köztük a lelkipásztori szolgálat és hálásak vagyunk a mindig kedves és barátságos fogadtatásért.

Az elmúlt években megújult a templom oltára a hívek adományaiból, új kovácsoltvas rács került az előtérbe Dr. Veres András püspök úr adományaként, a toronysisak és homlokzat Magyarország Kormánya jóvoltából újulhatott meg és ehhez méltó díszkivilágítást adományozott a Vill-Kor Kft. tulajdonosa, a Gasztonyi család.

Köszönjük a Pannonhalmi Főapátságnak, Dr. Várszegi Asztrik nyugalmazott és Hortobágyi Cirill jelenlegi főapát úrnak, hogy ránk bízták e kis közösség szolgálatát és támogatnak bennünket lelkipásztori szolgálatunkban!

Szentmise csak vasárnapokon van, délelőtt 9 órakor.

Egyéb ünnepek miserendjét itt a honlapon jelezzük!

Bármilyen templomot érintő ügyben a következő címen érdeklődjön: titkarsag@bencesgyor.hu

AZ ORGONA FELÚJÍTÁSA

Befejeződött a Nepomuki Szent János római katolikus templom orgonájának teljes körű felújítása. A hangszert Hortobágyi Cirill pannonhalmi főapát úr áldotta meg 2023. november 5-én, a délelőtt 11 órakor kezdődő szentmise keretében.

A szertartás kezdetén még hangszerkíséret nélkül énekelte az ünneplő közösség a bevezető éneket, majd a bevonulás után végezte el főapát úr a megújult orgona megáldását.

A szentmisén zenei szolgálatot láttak el a Győri Filharmónia muzsikusai, valamint a Collegium Musicum Jaurinense énekesei. Az újra eredeti szépségében ragyogó hangszert Soós Gábor orgonaművész szólaltatta meg először. Az ünnepi alkalmon mások mellett Frescobaldi, Pachelbel és Händel művei csendültek fel.

Főapát úrral koncelebrált Sárai-Szabó Kelemen győri perjel, a felújítási munkák elindítója és szervezője, továbbá Hardi Titusz atya, a véneki fília anyaegyházközségének lelkiigazgatója. Köszöntőt mondott Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő úr. A liturgikus ünneplés után állófogadással folytatódott a rendezvény.

Hálásan köszönjük mindazok támogatását, akik anyagi segítségükkel vagy munkájukkal hozzájárultak a felújításhoz. Az adakozók neveit a templom előterében emléktábla őrzi, Isten fizesse meg adományaikat!

Fő támogatóink voltak: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt., Nemzeti Kulturális Alap, Széchenyi István Egyetem, West Hungária Bau Kft., Hotel Famulus, Uni-Famulus Kft., Uni-Bencés Kft.

Az eseményről készült további fényképek ide kattintva tekinthetők meg, köszönjük a fotókat Pálkuti Anikó tanárnőnek és Pintér Kolosnak.

Az orgona felújításának fázisai képekben:

1907.június 12-én készült fotó a templomról.
A templom építtetője Dr. Fehér Ipoly pannonhalmi főapát (1842-1909)

Urnafal építése a véneki római katolikus temetőben
Kedvezményezett neve: Véneki Római Katolikus Egyházközség
Elnyert támogatás összege: 4 284 195 Ft
Elnyert támogatás éve: 2021
Projekt leírása: A véneki római katolikus temető korábban nem rendelkezett urnatemetkezési szolgáltatással, ezért a projekt keretében kivitelezésre került három, egyenként hat urnahellyel rendelkező urnafal.
A temető bejáratától jobbra sorban elhelyezett urnafalak dobozonként kettő kisebb urna fogadására alkalmasak. A temetőben található ravatalozó körül a korábbi rossz állapotú térkőburkolat cseréjére is sor került, valamint az urnafalak környezete is térkőburkolattal lett ellátva. A projekt a Magyar Falu Program keretében valósult meg.

Templom tető- és toronyfelújítás

Kedvezményezett neve: Véneki Római Katolikus Egyházközség
Támogatott tevékenység célja: Véneki Nepomuki Szent János templom tető- és toronyfelújítása
Projekt azonosítószáma: EGYH-EOR-19-0906
Támogatás összege: 10.000.000 Ft

Homlokzat felújítás

Támogató neve: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Kedvezményezett neve: Véneki Római Katolikus Egyházközség
Támogatott tevékenység célja: Véneki Nepomuki Szent János templom
homlokzatának javítása
Projekt azonosítószáma: EEÖR-KP-1-2021/1-000924.
Támogatás összege: 15.000.000 Ft

Miserend

Hétköznap

6:45 Laudes (reggeli ima) és konventmise
18:35 Vesperás (esti ima)

Szombat

6:45 Laudes (reggeli ima) és konventmise
18:30 Vesperás (esti ima)
19:00 Előesti szentmise

Vasárnap

7:30 Laudes (reggeli ima)
8:00 Konventmise
9:30 Szentmise
18:30 Vesperás (esti ima)
19:00 Szentmise

Kiemelt projektek:

Templomfelújítás és gyűjtemények

Amikor a hegedű két húrja jól össze van hangolva, ha az egyik rezeg, a másik is zeng. Isten „zeneileg” ér el bennünket. A Kegyelem rezegtető. Az „irgalom!” kiáltás kettős értelmű. Fájdalmasan dobogó szívet szólongatunk.
François Varillon