Tegnap bűnbánatot tartottunk, ma hálaadás legyen bennünk, amikor Krisztust szemléljük az Oltáriszentségben!

Szent Pál írja a kolosszei levélben: „Mivel tehát elismertétek Krisztus Jézust uratoknak, éljetek is benne. Verjetek benne gyökeret, épüljetek rá és erősödjetek meg a hitben, ahogy tanultátok, s bővelkedjetek a hálaadásban.”

Adjunk hálát az életünkért, adjunk hálát azért, hogy Isten megajándékozott bennünket tehetséggel, képességekkel!

Szent Péter apostol első leveléből: „Alázkodjatok meg Isten hatalmas keze alatt, hogy annak idején megdicsőítsen benneteket. Minden gondotokkal forduljatok hozzá, mert neki gondja van rátok. Józanok legyetek és vigyázzatok. Ellenségetek, a sátán, ordító oroszlán módjára ott kószál mindenütt, és keresi, kit nyeljen el. Erősen álljatok neki ellen a hitben, hisz tudjátok, hogy testvéreiteket is ezek a szenvedések érik a világban. Minden kegyelem Istene pedig, aki Krisztusban örök dicsőségre hívott meg benneteket, rövid szenvedés után maga fog majd titeket tökéletessé tenni, megerősíteni, megszilárdítani és biztos alapra helyezni.”

Adjunk hálát meghívottságunkért, a bencés rendért, elődeinkért, lelkiatyáinkért, közösségünkért! Adjunk hálát azért, hogy a nehézségek közt is kapunk örömöket, hogy sokan vannak, akik tisztelnek és szeretnek bennünket, hogy békében és jólétben élhetünk, hogy vannak lehetőségeink a fejlesztésekre, hogy igénylik a jelenlétünket, a kapcsolatot velünk! Adjunk hálát diákjainkért, öregdiákjainkért!

Szent Pál apostolnak a kolosszeikhez írt leveléből: „Mint Istennek szent és kedves választottai, öltsétek magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget és a türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen. Ahogy az Úr megbocsátott nektek, ti is bocsássatok meg egymásnak. Legfőként pedig szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke. S Krisztus békéje töltse be szíveteket, hiszen erre vagytok hivatva, egy testben. Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Énekeljetek Istennek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket. Akár mondtok, akár tesztek valamit, tegyetek mindent Urunk Jézus nevében, így adjatok hálát általa Istennek, az Atyának.”

Adjunk hálát egymásért, a sokféle emberi értékért, a felismert igazságokért, azért, hogy növekedhetünk, azért, hogy segíthetjük egymást az Isten Országa felé vezető úton!

Sárai-Szabó Tamás Kelemen OSB